Blue Grey Red

Регистрација на корисник

За да направи нарачка купувачот најчесто треба да се регистрира со пополнување на веб формулар во кој внесува негови лишни податоци (на пример, име, презиме, адреса, телефон, адреса на е-пошта, корисничко име и лозинка)
Целта на регистрирањето е персонализација на самиот процес на купување - чување логови (електронски записи) од извршени нарачки, со цел полесно вршење на идни нарачки (со помал број на внесени податоци), како и специјални понуди за редовни потрошувачи.